V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

L. Kernazhitsky,  V. Shymanovska,  T. Gavrilko, V. Naumov,  L. Fedorenko,  V. Kshnyakin //  J. Nano- Electron. Phys. 5 (3): 03047-1-8 (2013)