V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.I. Liptuga, V.A. Morozhenko, V.I. Pipa // Infrared Radiation (Edited by Vasyl Morozhenko)  publisher: InTech, 2012. Chapter 4, p. 57-84 – 214p.  ISBN 978-953-51-0060-7 Vasyl Morozhenko