V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Syngayivskaya G.I., Korotyeyev V.V. // 

Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, v.1 0, No 4,  p. 54-59 (2007)