V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.V. Korotyeyev, Yu.M. Lyaschuk, V.A. Kochelap, L. Varani, D. Coquillat, S. Danylyuk, S. Brose and
S.A. Vitusevich //  Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 22 (2), 237-251 (2019) 

https://doi.org/10.15407/spqeo22.02.237