V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

G.I.Syngayivska,V. V. Korotyeyev // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, vol. 18 (1), pp. 79-85 (2015)