V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

G.PMalanych, V.MTomashyk, O.S. Lytvyn // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V. 20, № 1, Р. 91–95, (2017)