V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

T.M. Nazarova ,V.S. Lysenko, A.N. Nazarov, V.M. Tomashik, D. Flandre  // Фізика і хімія твердого тіла,  Т. 12, № 2, С. 521-525, (2011)