V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

I.I. Pavlovich, Z.F. Tomashik, I.B. Stratiychuk, V.M. Tomashik, O.A. Savchuk, A.S. Kravtsova // Semiconductor Physics, Quantum Electronics &Optoelectronics, V.14, N 2, Р. 200-202, (2011)