V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

1.    Правила прийому до аспірантурі - 2024

2.     Положення про приймальну комісію 2024 р.

3.     Положення про організацію освітнього процесу

4.     Положення про випускову кафедру

5.     Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин

6.     Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

7.     Положення про дистанційне навчання

8.     Положення про Комісію по роботі з наукової молоддю

9.     Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

10.   Положення про наукову-методичну раду

11.   Положення про освітні програми

12.   Положення про приймальну комісію

13.   Положення про проектні, робочі групи та групи забезпечення спеціальностей

14.   Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання аспірантів

15.   Положення про робочі програми навчальних дисциплін

16.   Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти

17.   Положення про порядок оформлення та видачі академічних довідок

18.   Положення про порядок вільного вибору вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні

19.   Положення про Раду молодих вчених 

20.   Положення про докторантуру

21. Положення про визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті