Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

V.A. Vashchenko, I.V. Yatsenko, Yu.I. Kovalenko, V.P. Kladko, O.Yo. Gudymenko, P.M. Lytvyn, A.A. Korchovyi, S.V. Mamykin, O.S. Kondratenko, V.P. Maslov, H.V. Dorozinska, G.V. Dorozinsky // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, V.22, Issue 4, P.444-451 (2019). https://doi.org/10.15407/spqeo22.04.444