Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

I.V. Kityk, V.V. Halyan, V.O. Yukhymchuk, V.V. Strelchuk, I.A. Ivashchenko, Ya. Zhydachevskyy, A. Suchocki, I.D. Olekseyuk, A.H. Kevshyn, M. Piasecki // Journal of Non-Crystalline Solids. 498, 15 (2018) 380-385.