Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Belyaev A.E., Boltovets N.S., Bobyl A.V., Zorenko A.V., Arsentiev I.N., Kladko V.P., Kovtonyuk V.M., Konakova R.V., Kudryk Ya.Ya., Sachenko A.V., Slipokurov V.S., Slepova A.S., Safryuk N.V., Gudymenko A.I., Shynkarenko V.V. // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. 2015. - V.18, N.3. – P.317-323