Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

R.V Khristosenko, V.Y Khoruzhenko, E.V Kostyukevich, I.A Samoylova, Yu.M Shirshov, S.A Cherenok, V.I Kalchenko// Proc. of the Ukrainian-Polish-Moldavian symposium on Supramolecular chemistry, Р.84-85 (2003)