Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

V. Chernyak, O. Nedybalyuk, S. Sidoruk, V. Yukhymenko, Eu. Martysh, I. Prysiazhnevych, Yu. Veremij, Ol. Solomenko, K. Yukhymenko, D. Levko, A. Tsimbaliuk, O. Fedorovich, A. Liptuga, N. Bogaenko, V. Popkov, V. Marchuk// VII International Conference on Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-7), Sept. 17 – 21, Minsk, Belarus, Vol. 1, P. 10-13 (2012)