Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Chernyak V., Nedybalyuk O., Sidoruk S., Yukhymenko V., Martysh Eu., Prysiazhnevych I., Veremij Yu., Solomenko Ol., Yukhymenko K., Levko D., Tsimbaliuk A., Fedorovich O., Liptuga A., Bogaenko N., Popkov V., Marchuk V. // VII International Conference on Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-7) Minsk, Belarus, Sept. 17 – 21 (2012)