Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

K.V. Kostyukevych, R.V. Khristosenko, V.Y. Khoruzhenko, Yu.M. Shirshov, S.A. Kostyukevych, A.V. Samoylov, I.A. Samoylova, V.I. Kalchenko// 3rd EOS Topical Meeting on Optical Microsystems, Capri (Italy) (2009)