V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Omarov A., Kalinichenko A., Strel'nitskij V., Nasieka I., Danylenko I., Boyko M., & Sabov  T. (2022).  Physics Letters A,
128221. (Q2). IF = 2.7. https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128221