V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

 

S. Vitusevich, I.M. Nasieka, A.V. Naumov, V.V. Kalyuzhnyi, O.I. Liubchenko, I.O. Antypov, 
M.I. Boyko, A.E. Belyaev // Advanced Electronic Materials 2023, 2201330


https://doi.org/10.1002/aelm.202201330