V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

I. Gvozdovskyy, D. Bratova, Z. Kazantseva, S. Malyuta, P. Lytvyn, S. Schwarz, R. Hellmann 

// Journal of Molecular Liquids, 2023, 387, 122623 
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122623