V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

P. Sai, V. V. Korotyeyev, M. Dub, M. Słowikowski, M. Filipiak, D. B. But, Yu. Ivonyak, M. 
Sakowicz, Yu. M. Lyaschuk, S. M. Kukhtaruk, G. Cywiński and W. Knap //  Phases Phys. Rev. X, 13, 041003 (2023)


https://doi.org/10.1103/PhysRevX.13.041003