V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Onyshchenko V.F., Karachevtseva L.A., Tymochko M.D., Andrieieva K.V., Dmytruk N.V., 
Evmenova A.Z.  // Journal of Nano- and 
Electronic Physics. Vol.15. No.5, 05012 (7pp) 2023


https://doi.org/10.21272/jnep.15(5).05012