V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Mamykin S., Shneck R.Z., Dzundza B., Gao F., Dashevsky Z.  // Energies. – 2023. – V. 16. –  P.3036.
https://doi.org/10.3390/en16073036 Q1, IF=3.252.