V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.M. Lukianov, M.G.Dusheiko, V.B. Lozinskii, V.P. Temchenko, V.N. Dikusha, N.I. Klyui // 

Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (SPQEO) (in print)