V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.P. Temchenko, V.B. Lozinskii, I.P. Vorona, O.Yo. Gudymenko, Iu.M. Nasieka, V.M. 
Dzhagan, O.F. Isaieva, V.O. Yukhymchuk, M.Ya. Valakh, A.E. Belyaev //  Semiconductor  Physics, Quantum Electronics and 
Optoelectronics (SPQEO), 2023, V.26, No 4.