V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Оголошено конкурс на подачу проектів до цільової програми фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020-2024 рр. (оновлено умови конкурсу). Розпорядження Президії НАН України від 03.02.2020 №67.

     Основною метою програми є розвиток пріоритетних фундаментальних і прикладних досліджень у галузі створення нових наноматеріалів і нанотехнологій, підтримка наявної та подальший розвиток сучасної академічної нанотехнологічної мережі, її інтегрування у світову науку, розв’язання за її допомогою важливих економічних, соціальних і екологічних проблем, що існують в Україні.

Проекти на конкурс  приймаються  з 04.02.2020р. по 05.03.2020р.

Оголошення про переможців конкурсу відбудеться 20.03.2020р.

Структура Програми

Розділ 1. Фізика та методи досліджень нанорозмірних систем (керівник – академік НАН України А.Г. Наумовець)

1.1.    Електронні, оптичні та магнітні властивості наноматеріалів і наносистем (базова установа – Інститут фізики НАН України, керівник – академік НАН Країни М.С. Бродін).
1.2.    Напівпровідникові нанорозмірні системи (базова установа – Інститут фізики напівпровідників ім..В.Є. Лашкарьова НАН України, керівник – академік НАН України О.Є. Бєляєв).
1.3.    Наноструктуровані поверхні та плівки (базова установа – Інститут фізики НАН України, керівник – член-кореспондент НАН України О.А. Марченко).
1.4.    Металічні системи в наноструктурному  стані (базова установа – Інститут металофізики ім.. В.Г.Курдюмова НАН України, керівник - член-кореспондент НАН України В.М. Уваров).
1.5.    Розроблення сучасних методів діагностики наносистем (базова установа – Інститут фізики напівпровідників ім..В.Є. Лашкарьова НАН України, керівник - член-кореспондент НАН України В.П. Кладько).

Розділ 2. Хімія нанорозмірних систем (керівник – академік НАН України В.Д. Походенко)

2.1. Фізична хімія наноматеріалів і наноструктур (базова установа – Інститут фізичної хімії ім.. Л.В. Писаржевського НАН України, керівник – академік НАН України В.Г. Кошечко).
2.2. Гетероструктури та гібридні нанокомпозити (базова установа – Інститут загальної та неорганічної хімії ім.. В.І. Вернадського НАН України, керівник - член-кореспондент НАН України В.І. Пехньо).
2.3. Хімія супрамолекулярних і композиційних наноструктур (базова установа – Інститут хімії поверхні ім.. О.О. Чуйка НАН України, керівник – академік НАН України М.Т. Картель).
2.4. Колоїдні нанорозмірні системи та технології (базова установа – Інститут біоколоїдної хімії ім.. Ф.Д. Овчаренка НАН України, керівник – д.т.н. В.А. Прокопенко).

Розділ 3. Наноматеріали та технології їх отримання (керівник – академік НАН України С.І. Кучук-Яценко)

3.1. Багатофункціональні наноматеріали (базова установа – Інститут проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича НАН України, керівник - член-кореспондент НАН України А.В. Рагуля).
3.2. Наноструктуровані присадкові матеріали, технології з’єднання  важко зварюваних сплавів (базова установа – Інститут електрозварювання ім.. Є.О. Патона НАН України, керівник – академік НАН України С.І. Кучук-Яценко).
3.3. Іонно-плазмові та вакуумно-деформаційні технології створення наноструктурованих матеріалів і покриттів (базова установа – Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, керівник – член-кореспондент НАН України В.М. Воєводін).

Розділ 4. Нанобіотехнології та наноматеріали медичного та сільськогосподарського призначення (керівник – академік НАН України С.В. Комісаренко)

4.1. Створення сучасних нанобіотехнологій і наноматеріалів медичного і аграрного призначення (базова установа – Інститут біохімії ім.. О.В. Палладіна НАН України, керівник – академік НАН України С.В. Комісаренко).
4.2. Біосумісні наноструктурні матеріали: керовані системи доставки, взаємодія з біологічними системами, безпека використання (базова установа – Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.. Р.Є. Кавецького НАН України, керівник – академік НАН України В.Ф. Чехун).

Умови конкурсу

     Участь у конкурсі проектів за Програмою передбачає виконання таких обов’язкових вимог:

 1. В конкурсі можуть брати участь проекти, виконавцями та співвиконавцями яких є лише установи НАН України.
 2. Строк виконання проекту до 5 років.
 3. До участі в конкурсі допускаються тільки проекти, які спрямовані на реалізацію концепції Програми відповідно до її структури.
 4. Проект має бути схвалений вченою (науково-технічною) радою відповідної установи НАН України.
 5. Одна особа може бути керівником тільки одного проекту.
 6. Запити установ НАН України на участь у конкурсі за Програмою (далі – Запит) формуються та роздруковуються виключно за допомогою Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАН України).
 7. В Запиті наводяться перспективні обсяги фінансування на весь строк виконання проекту, але фінансування проекту визначається замовником Програми (НАН України) лише на поточний рік.
 8. Орієнтовна вартість проекту має складати 250,0 тис. грн. на рік.
 9. Запити подаються у паперовому варіанті у трьох примірниках в Наукову раду Програми в робочі дні з 1400 до 1800 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, кім. 361, Беспалов Сергій Анатолійович, тел.: (044) 234-9302.
 10. Термін подання запиту – з 04.02.2020 до 05.03.2020.
 11. Дата подання запиту визначається датою його реєстрації в Науковій раді Програми.
 12. Запити, які не відповідатимуть вимогам конкурсу або невчасно подані, до участі в конкурсі не допускаються.
 13. Запити, подані на конкурс, не повертаються.

Детальну інформації про програму читайте в оголошені про конкурс наукових проектів.