V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 ПОРЯДОК

проходження процедури захисту дисертацiї та присудження ступеня доктора фiлософiї в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, розроблений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

 

 

 1. Отримання академічної довідки та висновку наукового керівника.

Пiсля завершення здобувачем вищої освiти (здобувач – Додаток 1), вивчення освiтньої складової освiтньо-наукової програми, але не пiзнiшекiнцевого терміну навчання в аспірантурі, він звертається до науково-організаційного відділу із заявою щодо виготовлення академiчної довiдки за формою, затвердженою Мiнiстерством освiти та науки України.

Пiсля завершення здобувачем вiдповiдної освiтньо-наукової програми, але не пiзнiше кiнцевого термiну навчання в аспiрантурi, науковий керiвник здобувача готує висновок з оцiнкою його роботи у процесi iдготовки дисертацiї та виконання iндивiдуального плану наукової роботи і індивідуального навчального плану.

Підпис наукового керівника завіряється у відділі кадрів.

2. Призначення рецензентів. Визначення підрозділу, де буде проводитися попередня експертиза дисертації.

Після отримання позитивного висновку наукового керівника, здобувач звертається до голови Вченої ради Інституту із заявою (Форма 1) щодо проведення попередньої експертизи дисертації та призначення двох рецензентів.

Кандидатури рецензентів (рецензент - Додаток 2) пропонуються науковим керівником дисертації за погодженням з керівником відділу Інституту, на базі якого виконувалась наукова робота.

   Вчена рада Інституту призначає двох рецензентів для підготовки висновків про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача і визначає підрозділ (підрозділи), де буде проведена попередня експертиза дисертацiї.

Попередня експертиза дисертації проводиться протягом двох місяців від дня надходження заяви здобувача на ім’я голови Вченої ради Інституту про проведення такої експертизи.

До підрозділу, де буде проводитись попередня експертиза, здобувач подає:

  • дисертацію;
  • висновок наукового керiвника;
  • академічну довідку про виконання освiтньо-наукової програми;
  • копiї наукових публiкацiйздобувача.

Завідувачпідрозділузаучастюрецензентіворганізовуєфаховийсемінардляапробаціїдисертації. Задлязабезпеченнямаксимальноїобєктивностітавсебічностінауковоїекспертизизасіданнязобговореннядисертаціїмаєпроводитисьвідкрито.     

Рецензенти, пiсля розгляду дисертацiї та наукових публiкацiй, у яких висвiтленi основнi науковi результати дисертацiї, а також за результатами фахового семiнару готують висновки про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатiв дисертацiї.

У висновках рецензентів відображається:    

  • актуальність теми роботи, нові наукові результати, їх обґрунтованість та достовірність, відсутність текстових запозичень без посилання на джерело (плагіату).
  • вiдповiднiсть дисертацiї вимогам відповідно до п.10 Постанови КМУ від 06.03.2019 № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»;
  • кiлькiсть наукових публiкацiйздобувача;
  • повнота опублiкування результатiв дисертацiї та особистий внесок здобувача до всiх наукових публiкацiй, опублiкованих iз спiвавторами та зарахованих за темою дисертацiї.

Після видачі здобувачеві зазначених висновків забороняється вносити зміни до тексту дисертації.

3. Призначення голови ради та опонентів дисертації здобувача.

Керівник підрозділу, на базі якого проводилася попередня експертиза дисертацiї, готує подання (Форма 2) з урахуванням рішення фахового семінару на Вчену раду Інституту з рекомендаціями щодо голови спеціалізованої ради та опонентів (Додаток 3).

Опоненти дають письмову згоду щодо опонування дисертації здобувача ( Форма 3).

4. Звернення здобувачадо Вченої ради Інституту з метою утворення спеціалізованої ради.

У разi отримання позитивного висновку наукового керівника та висновків рецензентів про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертацiї, здобувач подає заяву (Форма 4) на iм'я голови Вченої ради Інституту щодо утворенняспецiалiзованоїрадидляпроведеннязахистудисертацiї.

Разом із заявою на Вчену раду здобувач подає:

-   висновок наукового керiвника;

   -   копiюакадемiчноїдовiдкипровиконанняосвiтньо-наукової програми;

                 -  висновки про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатiвдисертацiї.

Вчена рада Інституту затверджує склад спеціалізованої вченої ради у складі 5 осіб:

голова та члени ради – два рецензенти і два опоненти.

5. Для утворення ради Інститут подає МОН:

- клопотання про утворення ради з відповідним обґрунтуванням та інформуванням про наявність належних умов для функціонування ради;

- персональний склад ради із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи та наукових публікацій відповідно до абзацу десятого пункту 6 Постанови КМУ від 06.03.2019 № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»;

- копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів ради.

МОН протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення про утворення ради, про що видається відповідний наказ.

 6. Подання документів до спеціалізованої вченої ради.

Після опублікування на сайті МОН України наказу про створення спеціалізованої вченої ради Інституту здобувач має подати голові ради ряд документів:

1) заяву щодо проведення його атестації;

2) копію першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;

3) копію диплома магістра (спеціаліста). У разі, коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту;

4) копію свідоцтва про зміну імені (у разі потреби);

5) витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку;

6) академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової програми;

7) висновок наукового керівника у двох примірниках;

8) висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;

9) дисертацію в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;

10) копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Копії зазначених публікацій засвідчуються в установленому порядку.

Оригінали документів, що подаються до ради відповідно до підпунктів 2-4 цього пункту, надаються раді і після прийняття заяви повертаються здобувачеві. Копії зазначених документів засвідчуються в установленому порядку.

Науково-організаційний відділ Інституту, який забезпечує діяльність ради, перевіряє наявність документів та їх оформлення.

Голова ради приймає документи до розгляду, наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату їх прийняття та свій підпис.

7. Розміщення інформації про прийняття дисертації до розгляду та анотації дисертації на офіційному вебсайті Інституту.

У тижневий строк після прийняття документів до розгляду, працівник із забезпечення діяльності рад на офіційному вебсайті Інституту, в розділі «Аспірантура», розміщує інформацію.

Повідомлення про прийняття дисертації надсилається до МОН України для розгляду, яке протягом місяця розміщується на офіційному вебсайті МОН України.

Термін виконання: третього робочого дня наступного місяця.

8. Подання опонентам дисертації та наукових публікацій за її темою.

Голова ради подає опонентам для вивчення дисертацію та наукові публікації за її темою.

Термін виконання: місячний строк після прийняття документів до розгляду.

У відгуку опонента зазначається:

- ступінь актуальності обраної теми;

- ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації;

- їх новизна;

- повнота викладу в наукових публікаціях, що відповідають темі дисертації;

- відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності.

Члени спецiалiзованої вченої ради. у робочому порядку погоджують дату захисту, яка.призначається не пізніше тритижневого строку з дня надходження останнього відгуку опонента.

9. Оприлюднення дати захисту на сайтi Інституту.

Протягом 3-х робочих днiв пiсля погодження дати захисту, науково-організаційний відділ iнформує наукову громадськiсть про дату захисту шляхом її оприлюднення на сайтi Інституту.

За 10 робочих днiв до дати захисту на сайтi Інституту розміщуються:

- примірник дисертацiї (iз забезпеченням вiдкритих форматiв текстових даних);

- висновок рецензентів про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатiвдисертацiї.

    - вiдсканованi копiї вiдгукiвопонентiв.

10. Захист дисертації.

Публiчний захист дисертації проводиться на засiданнiспецiалiзованої ради у формiвiдкритої наукової дискусiї, в якiй зобов'язанiвзяти участь голова та члени ради, а також, за бажанням, присутнiна засiданнi. Пiд час захисту, вiдповiдно до чинного законодавства України, радою забезпечується аудiофiксацiя (запис фонограми) тавiдеофiксацiя.

Запис (звукозапис, вiдеозапис) такого засiдання ради оприлюднюється на офiцiйному вебсайтiІнституту не пiзнiше наступного робочого дня з дати проведення засiдання та зберiгається на вiдповiдному вебсайтiне менше трьох мiсяцiв з дати набрання чинностiнаказу Інституту про видачу здобувачевi диплома докторафiлософiї.

Пiсля захисту дисертацiї у вiдповiдностiдо чинного законодавства, формуються два примiрники атестацiйної справи здобувача, один з яких подається до МОН України протягом мiсяця з дня захистудисертацiї.

Примірник атестаційної справи здобувача, що надсилається до МОН України протягом місяця з дня захисту дисертації, формується з таких документів, перелік яких є вичерпним:

1) супровідного листа на бланку Інституту;

2) копії першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, засвідченої в установленому порядку;

3) рішення ради про присудження ступеня доктора філософії;

4) висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;

5) відгуків опонентів;

6) копії диплома магістра (спеціаліста), засвідченої в установленому порядку. У разі, коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку;

7) копії свідоцтва про зміну імені (у разі потреби), засвідченої в установленому порядку;

8) копії академічної довідки про виконання здобувачем освітньо-наукової програми, засвідченої в установленому порядку;

9) копії документа про передачу друкованого примірника дисертації до Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського Національної академії наук України та електронного примірника до Національного репозитарію академічних текстів або Державної наукової установи “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”;

10) анотації дисертації державною мовою з наведенням наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації;

11) копії реєстраційної картки присутності членів ради, засвідченої в установленому порядку;

12) стенограми (розшифрованої фонограми) засідання ради, підписаної головою ради та скріпленої печаткою закладу вищої освіти (наукової установи).

 Вчена рада Інституту пiсля набрання чинностi наказу МОН про затвердження рiшення спецiалiзованої ради про присудження ступеня доктора фiлософiї, приймає рiшення про видачу диплома доктора фiлософiї, яке затверджується наказом по Інституту та оприлюднюється на сайтi Інституту.