V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

YerochinS. Yu., DemenskiyA. N., KrasnovV. A., ShutovS. V., ShwartsYu. M.//Матеріали та програма науково-технічної конференції ФЕЕ::2017 “фізика, електроніка, електротехніка”, Суми, 17-21 квітня 2017 р. – С. 122.