V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

G. Gaydar, O. Konoreva, Ye. Maliy, Ya. Olikh, I. Petrenko, M. Pinkovska, O. Radkevych, V. Tartachnyk // Superlattices and Microstructures, Volume 104, 2017, Pages 316-320  

Svetlana Vitusevich, Ihor Zadorozhnyi // Semicond. Sci. Technol. 32 043002 (2017)

O.V.Konoreva, Ya. M.Olikh, M.B.Pinkovska, O.I.Radkevych, V.P.Tartachnyk, V.V.Shlapatska // Superlattices and Microstructures, Volume 102, 2017, Pages 88-93

 

 

 

 

 

Я. М. Оліх, Я. І. Лепіх // Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies 2017 – T. 14, № 2, P.46-54

Olena V. Shynkarenko, Orest TrilRenata WojnarowskaSergiy Prohorenko and E. M. Shergii // EPJ Web of Conferences 133, 05002 (2017)