V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Fedorenko L., Matyash I.E., Kazantseva Z.I., Rudenko S.I., Kolomiychenko Y.V. // Source:Applied Surface Science. – 2014. – V. 290 . - P.1 – 5 

Sterligov V.A., Grytsaienko I.O., Men Y., Nesterov M.L., Nikitin A.Yu. // Plasmonics. – 2014. - V.9 ( Issue 2 ) - P. 219-226 

Vitusevich S.A., Barannik A.A., Cherpak N.T., Kharchenko M.S., Semerad R. // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.-2013.- V.26.-N.1.-P. 43-48 
Vitusevich S.A., Barannik A.A., Cherpak N.T., Tanatar M.A., Skresanov V., Canfield P.C., Prozorov R. // Phys. Rev.B.-2013.- V.87.- N 1.- P.014506-1-7 
Sachenko A.V., Belyaev A. E., Boltovets N.S., Zhilyaev Yu.V., Klad’ko V.P., Konakova R.V., Kudryk Ya.Ya., Panteleev V.N., Sheremet V.N. // Phys. Stat. Sol. (C). –2013. – V.10., №3. – P. 498–500