V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Belyaev A.E., Boltovets N.A., Bobyl A.B., Kladko V.P., Konakova R.V., Kudryk Ya.Ya., Nasyrov M.U., Sachenko A.V., Slipokurov V.S., Slepova A.S., Safryuk N.V., Gudymenko A.I., Shynkarenko V.V. // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2015. – V.18,N.4. – P. 391-395