Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Ilariy Rarenko, Dmytro Korbutyak, Volodymyr Koshkin, Boris Danilchenko, Leonid Kosyachenko, Petro Fochuk, Valeriy Sklyarchuk, Zinaida Zakharuk, Sergey Dremlyuzhenko, Anna Rarenko, Yevgeniy Nikonyuk, Vasyl Kladko, Lubomyr Demchyna, Sergiy Budzulyak, Nadiya Vakhnyak, Arturs Medvid', Edvins Dauksta // Advanced Materials Research, V.1117; P.107-114 (2015)doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1117.107