V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Ilariy Rarenko, Dmytro Korbutyak, Volodymyr Koshkin, Boris Danilchenko, Leonid Kosyachenko, Petro Fochuk, Valeriy Sklyarchuk, Zinaida Zakharuk, Sergey Dremlyuzhenko, Anna Rarenko, Yevgeniy Nikonyuk, Vasyl Kladko, Lubomyr Demchyna, Sergiy Budzulyak, Nadiya Vakhnyak, Arturs Medvid', Edvins Dauksta // Advanced Materials Research, V.1117; P.107-114 (2015)doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1117.107