Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

tab Документи}

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

 1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

 2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

 3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

 4. Особова картка за формою П-2 ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.1995 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.1995 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

 5. Копія диплома магістра (спеціаліста) ( Примітки: У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки)(2 примірники)

 6. Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені.

 7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів" (зі змінами).

 8. У разі невідповідності кваліфікації здобувача галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, здобувач складає не менше двох додаткових кандидатських іспитів для забеpпечення відповідного рівня його теоретичної підготовки. Перелік додаткових кандидатських іспитів та їх кількість визначає спеціалізована вчена рада за програмами, затвердженими МОН України. (З наказу Голови Вищої атестаційної комісії України В. Ф. Мачуліна від 10.10.2008 р. N 555

 9. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

10. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України (2 примірники), для здобувачів наукового ступеня доктора наук.

11. У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

12. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.
Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

13. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).


________________________________________
Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред'являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.


При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.


До документів додаються:

1. Дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 , у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

2. Автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

3. Монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

 4. Автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

5. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 
 ________________________________________
Висновок експертної комісії Спецради
Повідомлення про захист.

Склад

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Науковий ступінь,

шифр спеціальності у раді

Бєляєв Олександр Євгенович

(голова)

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

 

Індутний Іван Захарович

(заступник голови)

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01

 

Романюк Борис Миколайович

(заступник голови)

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

 

Охріменко Ольга Борисівна

(вчений секретар)

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

 

Вайнберг Віктор Володимирович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

Венгер Євген Федорович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Власенко Олександр Іванович

доктор фіз.-мат. наук,

01.04.01

Євтух Анатолій Антонович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Кладько Василь Петрович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

Конакова Раїса Василівна

доктор тех. наук

05.27.06

Корбутяк Дмитро Васильович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

Космина Мирон Богданович

доктор тех. наук

05.27.06

Куліш Микола Родіонович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Лепіх Ярослав Ілліч

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Лінчевський Ігор Валентинович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01

Лізунов Вячеслав Вячеславович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01

Лисенко Володимир Сергійович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Литовченко Петро Григорович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01

Мельник Віктор Павлович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

Назаров Олексій Миколайович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Порошин Володимир Миколайович

доктор фіз.-мат.наук

01.04.07

Саченко Анатолій Васильович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01

Снопок Борис Анатолійович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01

Яремко Анатолій Михайлович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

 

 

Захисти

 

 

ОГОЛОШЕННЯ


29 вересня 2021 року о 1415 на засіданні Спецради Д 26.199.01 в конференц-залі

Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (проспект Науки, 41)

відбудеться публічний захист дисертації

Савкіної Ради Костянтинівни

Формування властивостей кристалів та композитних наноструктур під дією ультразвуку

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла

Науковий консультант:

Сизов Федір Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор,

чл.-кор. НАН України, завідувач відділу фізики і технології низьковимірних систем Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Офіційні опоненти:

Горбик Петро Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор

завідувач відділу наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Карбівський Володимир Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізики наноструктур Інституту металофізики

ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Оліх Олег Ярославович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

 

Дисертаційні матеріали

2019 рік
   

дисертація Власюка В.М.

 відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Коркішко Р.М.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Русінчук Н.М.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Шевчик-Шекера А.В.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Савченко Д.В.  
  відгук першого опонента
  відгук другого опонента
  відгук третього опонента
   
 дисертація Любченка О.І.
 відгук першого опонента
 відгук другого опонента
   
 дисертація Сая П. О.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація  Поліщук Ю.О.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Грещука О.М.   відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Литвина В.К.   відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація  Максименко З.В.    відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Сабова Т.М.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Данька В.А.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   відгук третього опонента
   
 дисертація Киселя Д.В.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Слободяна О.М.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
  2020 рік
 автореферат Шпортька К.В  відгук першого опонента
 дисертація Шпортька К.В.частина1  відгук другого опонента
  дисертація Шпортька К.В.частина2  відгук третього опонента
 дисертація Шпортька К.В.частина3  
 дисертація Шпортька К.В.частина4  
   
дисертація Міщука О.М. відгук першого опонента
автореферат Міщука О.М. відгук другого опонента
  відгук третього опонента
   
 дисертація Сліпокурова В.С.  відгук першого опонента
 автореферат Сліпокурова В.С.
 відгук другого опонента
   
 дисертація Гончаренка А.В.  відгук першого опонента
 автореферат Гончаренка А.В.  відгук другого опонента
  відгук третього опонента
   
                                   2021 рік 
   
 дисертація Демедюка Р.О  відгук першого опонента
автореферат
 відгук другого опонента
   

дисертація Грицаєнка Я.О.

відгук першого опонента

автореферат Грицаєнка Я.О відгук другого опонента
   
   

дисертація Насєки Ю.М.

відгук першого опонента

автореферат Насєки Ю.М відгук другого опонента
  відгук третього опонента
   
 дисертація Косулі О.В. відгук першого опонента
 автореферат Косулі О.В.  відгук другого опонента
   
   
 дисертація   Гуменюк-Сичевської Ж.В.  відгук першого опонента
 автореферат  Гуменюк-Сичевської Ж.В.  відгук другого опонента
 дисертація   Гуменюк-Сичевської Ж.В. part1  відгук третього опонента
дисертація   Гуменюк-Сичевської Ж.В. part2  відгук додаткового опонента
дисертація   Гуменюк-Сичевської Ж.В. part3  
дисертація   Гуменюк-Сичевської Ж.В. part4  
   
   
дисертація Рудика Б.П. відгук першого опонента
 автореферат Рудика Б.П.  відгук другого опонента
   
   
 дисертація Цибрій З.Ф. , частина 1  відгук першого опонента
 дисертація Цибрій З.Ф. , частина 2  відгук другого опонента
 автореферат Цибрій З.Ф.  відгук третього опонента
   
   
 дисертація  Сарікова А.В.  відгук першого опонента
 автореферат Сарікова А.В  відгук другого опонента
   відгук третього опонента
   
   
 дисертація Цибуленка В.В.  відгук першого опонента
 автореферат Цибуленка В.В.  відгук другого опонента
   
   
 дисертація Савкіної Р.К. частина 1  відгук першого опонента
 дисертація Савкіної Р.К. частина 2  відгук другого опонента
 автореферат Саркіної Р.К.  відгук третього опонента
   
   

 

Архів