V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

В.И. Пунегов, В.П. Кладько. // Рентгеновская оптика – 2010, Материалы совещания г. Черноголовка. С.69-71 (2010).

Borisov Yu. S., Kuznetsov M. V., Volos A. V., Zadoya V. G., Kapitanchuk L. M., Strelchuk V. V., Kladko V. P., Gorban V. F. // Automatic Welding, Issue 7, P.26-32 (2013).

Paweł Borowicz, Adrian Kuchuk, Zbigniew Adamus, Michał Borysiewicz, Marek Ekielski, Eliana Kamińska, Anna Piotrowska, and Mariusz Latek // ISRN Nanomaterials, vol.2012, Article ID 852405, 11 pages (2012). doi:10.5402/2012/852405

V.P. Kladko, A.V. Kuchuk, N.V. Safryuk, V.F. Machulin, A.E. Belyaev, R.V. Konakova, B.S. Yavich, B.Ya. Ber, and D.Yu. Kazantsev // Semiconductors, V.45, No.6, P.753–760 (2011).

O.S. Oberemok, V.G. Lytovchenko, V.P. Melnyuk, O.Yo. Gudymenko // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and properties, V.1 No 3,  03PCSI13(2p) (2012).