V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.N. Nazarov, V.O. Yukhymchuk, Y.V. Gomeniuk, S. Kryvyi, P.N. Okholin, P.M. Lytvyn, V.P. Kladko, V.S. Lysenko, V.I. Glotov, I.E. Golentus, E. Napolitani, R. Duffy // Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics.35, 051203 2017