V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

А.А. Кончиц, Н.И. Клюй, С.П. Колесник, В.С. Ефанов, В.П. Кладько, В.Ю. Изотов, А.М. Данишевский, С.К. Гордеев // Нанофізика, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр.- К.: Академперіодика Т. 3, № 1, С. 83-90 (2005)