V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Yu.I. Masur, G.G. Tarasov, H. Kissel, U. Mueller, Z.Ya. Zhuchenko, G.Yu. Rudko, M.Ya.Valakh, V. Malyarchuk, C. Walter, W.T. Masselink // Inst. Phys. Conf. Ser. (Proceedings of the Twenty-Sixth International Symposium on Compound Semiconductors) N 166, pp.95-98 (2000)