V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.Nosenko, I.Vorona, V.Grachev, S.Ishchenko, N.Baran, Yu.Bacherikov, A.Zhuk, Yu.Polishchuk, V.Kladko,A.Selishchev // Nanoscale Research Letters. – 2016.‑ V.11.‑ 517 (6 pages).

A.O. Kovalchuk, G.Yu. Rudko, V.I. Fediv, W.M. Chen, I.A. Buyanovа  // Mat. Chem. Phys. – 2016. – Vol. 177. – P. 379-383. 

G.Yu. Rudko, V.I. Fediv, I.S.Davydenko, E.G. Gule, O.I. Olar, A.O. Kovalchuk // Nanoscale Research Letters.- 2016. - 11:83.- pp.1-5.   DOI 10.1186/s11671-016-1300-5

Vasin A., Verovsky I., Tyortykh V., Bolbukh Y., Kisel D., Rudko G., Gule Ye., Piryatinsky Yu., Starik S., Nazarov A.,  Lysenko V. // Journal of Nano Research.- 2016.- Vol. 39, pp 80-88.

Alexandra Raevskaya, Oksana Rosovik, Andriy Kozytskiy, Oleksandr Stroyuk, Volodymyr Dzhagan and Dietrich R. T. Zahn //  RSC Adv., 2016, 6, 100145–100157.