Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

F. F. Sizov, J. V. Gumenjiuk-Sichevskaya, Yu. G. Sidorov, V. V. Vasil’ev, A. G. Golenkov, V. V. Zabudsky, V. P. Reva, Yu. P. Derkach, V. V. Tetyorkin // Proc. SPIE, v. 4454, p.123-134 (2002)