Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

F.F. Sizov, Yu.P. Derkach, S.A. Dvoretski, A.G. Golenkov, J.V. Gumenyuk-Sichevska, V.P. Reva, V.N. Ovsyuk, Yu.G. Sidorov, N.Kh. Talipov, V.V. Vasiliev, V.V. Zabudsky // Proceed. SPIE, 5251, p. 16 - 25 (2004)