Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Kryuchenko Yu.V., SachenkoA.V., A.V. Bobyl, Kostylyov V.P., Sokolovskyi I.O., Terukov E.I., Tokmoldin N., Tokmoldin S. Zh. **, SmirnovA.V. // Energy Policy.- 2014 - V. 68. – P. 116-122