V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.G. Ivanitska, P. Moravec, J. Franc, V.M. Tomashik, Z.F. Tomashik, K. Mašek, P.S. Chukhnenko, P. Höschl, J. Ulrych  Chemical polishing of CdTe and CdZnTe in iodinemethanol etching solutions // J. Electron. Mater, V. 40, № 8, P.1802-1808, (2011)