V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

В.Н. Томашик //  В кн.: Неорганическое материаловедение, Энциклопед. изд. в 2-х т. Под ред. В.В. Скорохода, Г.Г. Гнесина, Т. 2, Материалы и технологии, Кн. 2: П–Я. Киев : Наук. думка, С. 77-86, (2009)