V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 A.S. Stanetska, V.М. TomashykІ.B. Stratiychuk, Z.F. Tomashyk, M.Yu. Kravetskyy, S.М. Galkin // Semiconductors Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V.18, №4, Р. 416-421, (2015)