Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Документи

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

 1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

 2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

 3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

 4. Особова картка за формою П-2 ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.1995 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.1995 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

 5. Копія диплома магістра (спеціаліста) ( Примітки: У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки)(2 примірники)

 6. Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені.

 7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів" (зі змінами).

 8. У разі невідповідності кваліфікації здобувача галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, здобувач складає не менше двох додаткових кандидатських іспитів для забеpпечення відповідного рівня його теоретичної підготовки. Перелік додаткових кандидатських іспитів та їх кількість визначає спеціалізована вчена рада за програмами, затвердженими МОН України. (З наказу Голови Вищої атестаційної комісії України В. Ф. Мачуліна від 10.10.2008 р. N 555

 9. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

10. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України (2 примірники), для здобувачів наукового ступеня доктора наук.

11. У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

12. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.
Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

13. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).


________________________________________
Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред'являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.


При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.


До документів додаються:

1. Дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 , у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

2. Автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

3. Монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

 4. Автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

5. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 
 ________________________________________
Висновок експертної комісії Спецради
Повідомлення про захист.

Склад

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Науковий ступінь,

шифр спеціальності у раді

Бєляєв Олександр Євгенович

(голова)

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

 

Індутний Іван Захарович

(заступник голови)

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01

 

Романюк Борис Миколайович

(заступник голови)

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

 

Охріменко Ольга Борисівна

(вчений секретар)

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

 

Вайнберг Віктор Володимирович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

Венгер Євген Федорович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Власенко Олександр Іванович

доктор фіз.-мат. наук,

01.04.01

Євтух Анатолій Антонович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Кладько Василь Петрович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

Конакова Раїса Василівна

доктор тех. наук

05.27.06

Корбутяк Дмитро Васильович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

Куліш Микола Родіонович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Лашкарьов Георгій Вадимович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Лепіх Ярослав Ілліч

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Лінчевський Ігор Валентинович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01

Лисенко Володимир Сергійович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Литовченко Петро Григорович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01

Мельник Віктор Павлович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

Назаров Олексій Миколайович

доктор фіз.-мат. наук

05.27.06

Петровський Віталій Ярославович

доктор тех. наук

05.27.06

Порошин Володимир Миколайович

доктор фіз.-мат.наук

01.04.07

Саченко Анатолій Васильович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01

Снопок Борис Анатолійович

 

доктор фіз.-мат. наук

 

01.04.01

 

Яремко Анатолій Михайлович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

 

 

Захисти

ОГОЛОШЕННЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ


Оголошення

21 листопада 2018 року о 1415 у конференц-залі (корпус 5, поверх 5)

Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

відбудеться захист дисертації

Луканюк Марії Василівни

“ПЕРЕХІДНІ ТА РЕВЕРСИВНІ ФОТОСТИМУЛЬОВАНІ СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ПЛІВКАХ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОВИДНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ ТА ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНА ФОТОЛІТОГРАФІЯ НА ЇХ ОСНОВІ

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів та систем

Науковий керівник:

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Данько Віктор Андрійович,

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,

завідувач відділу фотохімічних явищ в напівпровідниках

Офіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Кадан Віктор Миколайович,

Інститут фізики НАН України

провідний науковий співробітник

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Гомоннай Олександр Васильович,

Інститут електронної фізики НАН України,

завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ, пр. Науки 45).

ОГОЛОШЕННЯ

21 листопада 2018 року о 1615 на засіданні Спецради Д 26.199.01 в конференц-залі Інституту фізики

напівпровідників НАН України (проспект Науки, 41)

відбудеться публічний захист дисертації

 

Паюка Олександра Петровича

 

Вплив модифікування на структурні та фізичні властивості трисульфіду миш’яку

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла

Науковий

керівник:

доктор фізико-математичних наук, с.н.с.
Стронський Олександр Володимирович,

завідувач відділу фізики оптоелектронних приладів

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Офіційні

опоненти:

доктор фізико-математичних наук, професор

Маслюк Володимир Трохимович,

завідувач відділу фотоядерних процесів

Інституту електронної фізики НАН України

доктор фізико-математичних наук, професор

Смірнова Тетяна Миколаївна,

Головний науковий співробітник

відділу когерентної і квантової оптики

Інституту фізики НАН України

 


 

 

Дисертаційні матеріали

  2018 рік
 дисертація Кріщенко І.М. відгук першого опонента
  відгук другого опонента
   
 дисертація Дяденчук А.Ф.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Луканюк М. В.  відгук першого оппонента
   відгук другого оппонента
   
 дисертація Паюка О. П.  відгук першого оппонента
   відгук другого оппонента
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Архів